Zastosowanie kotew montażowych

Kotwy montażowe przeznaczone są do łączenia ościeżnic okien oraz ościeżnic drzwi balkonowych wykonanych z drewna, aluminium i PVC-U z ościeżami otworów ściennych w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, rekreacji indywidualnej i gospodarczych.

Zalecany rozstaw między kotwami okien i drzwi nie powinien przekraczać 700 mm, a odległość kotew od naroży okien lub drzwi nie powinna być większa niż 150 mm. Zalecany luz obwodowy między ościeżnicami okien i drzwi balkonowych a ościeżem muru powinien wynosić 10-20 mm na każdą stronę okna i drzwi. Rodzaj stosowanej pianki montażowej do uszczelniania okien i drzwi balkonowych powinien określić producent okien i drzwi.

W przypadku stosowania do wypełnień szczeliny obwodowej między ościeżnicą a ościeżem zapraw murarskich należy przestrzegać zasady, aby kotwy nie miały bezpośredniego kontaktu z wypełnieniem zawierającym gips, który może powodować pojawienie się śladów korozji na powierzchni kotwy. Kotwy mocuje się w ościeżu przy pomocy łączników rozporowych dobieranych dla każdego rodzaju muru.

Dobór łączników w zależności od rodzaju materiału z którego wykonany jest mur powinna określać instrukcja montażu drzwi i okien. Właściwy montaż kotew zapewnia prawidłową dylatację (połączenie przesuwalne) pomiędzy oknem i drzwiami balkonowymi a ościeżem.